1- دانش ارتباطي و آشنايي با مهارت هاي ارتباطات
امروزه هر فردي كه بخواهد در راديو و تلويزيون براي مردم و با مردم سخن بگويد،بايد
عالي ترين فنون و هنرهاي ارتباطي را بشناسد و آنها را بپذيرد و نهايتاً بكار ببرد.امكان ندارد
رسانه هاي الكترونيكي امروز بدون توجه به علم ارتباطات موفق شوند.البته آگاهي و علم به
دانش ارتباطي كافي نيست.بايد اين علوم دروني و تبديل به ميل و رغبت ارتباطي شوند.گاهي
شخص چيزي مي گويد كه به آن علم دارد اما آن را باور ندارد و قبول نمي كند.ميل به برقراري
ارتباط بايد دروني باشد.بسياري از افراد در كسب عالي ترين مدارك و نيل به عالي ترين مدارج
علم ارتباطات موفق مي شوند اما در كاربرد اين علوم موفق نيستند.منظور آشنايي با علم
ارتباطات،پذيرش،درك و كاربرد آن علم است.البته گاهي بعضي افراد در عمل،ارتباطي و
.برون گرا هستند ودر ارتباطات اجتماعي و رسانه اي موفقند اما به آنچه مي كنند آگاهي ندارند
اين حالت نيز مطلوب نيست.گوينده هم بايد به دانش ارتباطات و هم به شيوه كاربرد آن آشنا
.و علاقه مند باشد
مردم به گويندگاني كه در ايجاد ارتباط موفقند علاقه دارند.آنها را مي پذيرند.دوست
.دارند خبر را از دهان آنها بشنوند.اينگونه افراد شخصيت هاي اصلي يك برنامه خبري هستند
گوينده اي كه از پشت ميز خبر به دوربين نگاه مي كند اما نمي تواند نگاه خود را از دوربين
عبور دهد و مفهوم را به دل و جان و ذهن مخاطب برساند،راه و شيوه و دانش ارتباطات را
نمي داند و نمي شناسد.وي فردي است خنثي و بدون تأثير.او همه زحمات عوامل خبري را
هدر مي دهد.در بعضي از برنامه هاي خبري،گوينده خبر با ابتدايي ترين شيوه هاي ارتباط
.رسانه اي با مخاطب آشنا نيست
مثلاً هنوز نمي داند زماني كه قصد دارد در آغاز با مخاطب سلام كند بايد مستقيم و با
.ارتباط چشمي سلام كند نه اينكه نيمي از نگاهش پايين و به متن باشد
،در ارتباط كلامي،شروع خوب اعجاز مي كند.البته بايد به شدت از احساساتي شدن
.هيجاني سخن گفتن و خنديدن كه از هيبت گوينده مي كاهد،خودداري شود

د 2- هيبت و وقار گويندگي
گوينده بايد بتواند ضمن اينكه رفتاري دوستانه و انساني با مخاطب برقرار مي كند و به او
.اميد مي بخشد،وقار و هيبت و جايگاه خبري خود را حفظ كند
در يكي از بخش هاي خبري گوينده اي آقا،بعد از سلام و عليكي مصنوعي و كاذب و
.پرهيجان،گفت:خوب،حالا نوبت هم باشد نوبت خبرهاي ... است
اين گوينده مهار احساسات را از دست داده بود و تصور مي كرد ارتباطي شاد برقرار كرده
است.او نمي دانست كه مخاطب به طور جدي نيازمند شنيدن خبرهاي اوست و از گوينده توقع
.ندارد او را شاد كند.در گويندگي خبر،احساسات نبايد حالتي مستقل باشد
گوينده بايد بتواند با حالات خود غرور ملي را حفظ كند.زماني كه در حال خواندن خبر
موفقيت كشورش در زمينه اي خاص است بايد حالت غرور و اميد با لحن و ظاهر او در آميزد. اما
.نبايد اين حالت غرور و اميد به حالتي شاد و هيجاني و احساساتي و مستقل از متن تبديل شود
.چنين اشتباهي در بخش هاي خبري مشاهده شده است
د (هيبت)يعني حالتي كه گوينده به لحن و چهره و رفتار و سرعت بيان خود مي بخشد تا
بتواند اهميت خبر را آنطور كه هست بنماياند. (هيبت) با خشك نشستن و آمرانه خواندن
.متفاوت است

د 3- سوابق مثبت در خبر نگاري و گزارشگري
گويندگاني كه سلسله مراتب خبرنگاري و گزارشگري را مرحله به مرحله طي كرده و به
درك درست و عميقي از كار خبري و تهيه خبر و شناخت آن رسيده باشند،زماني كه در استوديو
.حاضر مي شوند،احاطه بيشتري بر كار خود دارند
گويندگي خبر،مرحله اي از مراحل پيوسته تهيه خبر از آغاز شكل گيري تا پايان پخش
.آن است
گويندگان بزرگ شبكه هاي جهاني خبر،ضمن اينكه در استوديو هستند،در تهيه
گزارش ها و مصاحبه ها فعاليت دارند.هر قدر فعاليت گوينده خبر محدودتر باشد،ارتباط او با
.پيكره خبر ضعيف تر و قدرت اعتبار سازي او كمتر خواهد بود
نبايد بيننده حس كند كه گوينده خبر در ساعتي مشخص مي آيد و بعد از خواندن خبر به
.سراغ كار و زندگي خودش مي رود و ارتباط عميق با محيط كار خودش ندارد
ملاحظه كرده ايم گويندگاني كه درباره پيش بيني وضع هوا سخن مي گويند،چون ارتباط
                                              

      مردم به گويندگاني كه در ايجاد ارتباط موفقند علاقه دارند.آنها را مي پذيرند.
      دوست دارند خبر را از دهان آنها بشنوند.اينگونه افراد شخصيت هاي اصلي
                                        يك برنامه خبري هستند.

 ،معنادار و عميقي با محيط اداره هواشناسي خود دارند و كارشناس مرتبط با كار خود هستند
كلامشان معتبر تر و اثر آن بيشتر است.اين خود به سبب نوع ارتباطي است كه آن گوينده با محتوا
.و تهيه خبر هواشناسي دارد
بنابراين هر چه درگيري گوينده خبر با فعاليتها و تهيه خبر بيشتر باشد،اعتبار بيشتري در
.بين مردم دارد

د 4- احاطه و تسلط بر كار
برخي از گويندگان هنگام خواندن خبر،به گونه اي رفتار مي كنند كه گويي محتواي متن
خبر،سفارش خود آنها بوده است.به همين سبب در انتقال مفاهيم خبر به مخاطب بسيار مسلط
،هستند.رفتاري دوستانه و گاهي جدي همراه با عواملي چون ظاهر،لباس مناسب،سن
جنسيت،رفتارهاي غير كلامي و مهارت استفاده از صدا،نمادي از احاطه گوينده در اداره
.وظيفه اش است

د 5- بيان
بيان به سلامت مجموعه اندام گفتاري فرد اطلاق مي شود.تربيت اندام گفتاري و مهارت
.استفاده كامل از آنها نشانه داشتن بيان خوب است
تنفس درست و كامل آغاز كار است.اگر گوينده از نفس خود به خوبي استفاده نكند،از
ظرفيت سينه خود براي تقويت صدا آگاه نباشد و هنگام خواندن خبر نفس نفس بزند،مخاطب را
دچارتشنج مي كند.صداي نفس كشيدن گوينده نبايد شنيده شود.نفس گوينده نبايد در وسط
.جمله قطع شود.مخاطب نبايد متوجه دم و بازدم گوينده شود
تنفس آرام و كامل نشانه تسلط گوينده بر حالت روحي اوست.مخاطب از شيوه نفس
.كشيدن گوينده متوجه حالات روحي و احياناً ترس و اضطراب وي مي شود
صاف نشستن،تمرين هاي پيوسته براي يادگيري دم و بازدم كامل و خروج تدريجي هوا
از سينه هنگام بازدم،خواندن بندها و پاراگراف هاي متن هاي خبري با يك بازدم كامل،گوينده را
.در داشتن بياني خوب كمك مي كند
همچنين مي توان با ضبط صدا به شيوه نفس كشيدن خود پي برد.شنيدن صداي
.ضبط شده بسيلري از قوت ها را آشكار مي كند

د 6- بداهه گويي
گاهي گوينده خبر براي معرفي خبر يا آماده سازي مخاطب از متن مكتوب جدا مي شود و
.لحظاتي با مخاطب سخن مي گويد
كلمات و جملاتي كه او در اين لحظات به كار مي برد،بر گرفته از سواد و دانش زباني
اوست.آنچه او در برابر دوربين مي گويد در متن نيست و برايش ننوشته اند اما لازم است بگويد او
.بايد براي چنين مواقعي از مهارتي ويژه در گفتار برخوردار باشد.اين مهارت را بداهه گويي مي نامند
بداهه گويي يعني هنر پروراندن مفهومي كه گاهي به طور ناگهاني گوينده را در دام
مي اندازد.تا زماني كه گوينده متن مي خواند مصونيت نسبي دارد اما به محض خارج شدن از متن
.و گفتن جملاتي تكميلي،آسيب پذير مي شود
گويندگان براي خروج از اينگونه لحظات كه اعتبار آنها را تهديد مي كنند،بايد آمادگي
.داشته باشند
گويندگان براي تقويت اين مهارت،بايد اهل مطالعه مستمر و جامع باشند.بايد گنجينه
.واژگان خود را تقويت كنند

د 7- لباس
لباس در گويندگي خبر اهميت دارد و يكي از عناصر مؤثر ارتباطي تلقي مي شود.منظور
از لباس،فاخر پوشيدن نيست؛بلكه آراستگي و رعايت شأن كار خبر است.مخاطبان به لباس
گويندگان مرد و زن كاملاً توجه دارند و در بسياري از اوقات از آنها پيروي مي كنند.پوشيدن
لباس مناسب اثر كلام گوينده را مي كاهد.كت و شلوار معمول ترين و رسمي ترين پوشش
.گويندگان (مرد)در رسانه هاي جهاني است
يكي از نكات مهم پوشش گويندگان،رنگ بندي لباس هاست.اساساً رنگه هاي تيره
فاصله مخاطب را با گوينده زياد مي كند و رنگ هاي شاد اين فاصله را نزديك تر و
.صميمانه تر مي سازد
.استفاده از هر نوع زيور آلات موجب جلوگيري از تمركز و دقت مخاطب مي شود
آراستگي،سادگي،تناسب و اجتناب از رنگ هاي تيره عوامل مؤثر پوشش در استوديو
.خبر است

د 8- چهره و حالت هاي كلامي
.برخلاف دهه هاي پيشين،امروزه زيبايي چهره اساس گزينش گويندگان خبر نيست
جذابيت چهره است كه اهميت دارد.برخي از چهره ها زيبا نيستند اما جذابند.مخاطب خود را
جذب مي كنند.حالتي جدي و صميمي دارند.سه حالت عمده بايد در چهره پايدار و دائمي
باشد.سادگي و شفاف بودن،شوق و هوشمندي،يعني حالاتي كه به چهره گوينده جذابيت
.مي بخشد.براي دستيابي به چنين حالاتي بايد به شيوه هاي هماهنگي همه عناصر چهره آشنا بود
طراحي مو،حالت ابرو و چشم،حركت سر،وضع لب و دهان بايد تناسب و هماهنگي
،داشته باشند.اگر گوينده در حال خواندن خبري عادي،حالتي هيجاني به ابروان خود بدهد
مخاطب دچار تناقض مي شود.حركت تند سر و بالا و پايين آمدن مكرر آن نشان از اضطراب
.مهار نشده گوينده است

د 9- خواندن خبر
.گوينده خبر هنگام خواندن متن خبري بايد چند اصل را رعايت كند

الف) آشنابودن با متن و محتواي خبر
گوينده اگر نداند چه مي خاند و از صدر و ذيل متن آگاه نباشد،لحن صدا و چهره او
.كاملاً حالت خنثي و سردرگم به خود مي گيرد

ب) سرعت مناسب
او بايد بتواند بين 100 تا 120 كلمه را در يك دقيقه به طور كامل و شفاف و بدون
.خوردگي حروف ادا كند
.سرعت مناسب با خواندن فرق دارد.مخاطب تند خواندن خبر را نمي پشندد
.تند خواني،موجب عقب ماندن مخاطب از پيگيري متن خبري است
.براي هر ثانيه تصوير سه كلمه تنظيم مي شود.تلاش كند از تصوير عقب نيفتد
.مخاطب هنگام شنيدن صداي گوينده بايد كلمات او را كاملاً در يابد و دچار ابهام نشود

ج) برجسته خواني
در هر متن خبري حد اقل يك مفهوم مهم تر و برجسته تر است. بايد مراقب آن بود و آن را
برجسته خواند.مانند خواندن يك غزل كه بيت يا ابياتي در آن غزل مهم ترند و آن را با تكيه و
،تأكيد بيشتر مي خوانند. در خبر نيز چنين است.شماره يك كالابرگ، ميزان ريشتر يك زمين لرزه
نام يك كشور كدتازده،نام يك دارو،ميزان كاهش يا افزايش نرخ دلار يا قيمت نفت،نمونه هايي
است كه گوينده هنگام خواندن خبر بايد به آنها توجه كند و آنها را شفاف تر و برجسته بخواند.اگر
.در اداي اينگونه مفاهيم خللي ايجاد شود،مخاطب عصباني مي شود

د) داشتن نگاه دوم
به اين معناست كه گوينده بايد بتواند هنگام خواندن جملات متن،كلماتي را نيز بدون
.نگاه كردن به متن رودرو با دوربين بگويد
مثلاً يك جمله 10 كلمه اي را دو بخش كند.بخشي از آن را هنگام نگاه كردن به متن و
.بخشي ديگر را از حفظ و در حالت نگاه به مخاطب بخواند
.نا آشنا بودن با اين شيوه موجب حركت ناموزون و نامرتب بالا و پايين رفتن سر مي شود

ه) درست خواندن متن
.
به اين معناست كه گوينده بايد بتواند روند نگارش متن خبري را به درستي رعايت كند
تأكيد،مكث،حالت سؤالي،حالت تعجب،پايان جمله ها را در نظر بگيرد.بهترين تلفظ
كلمه را در جمله بداند،جايگاه و كشش هر كدام را در پيوند با كلمات ديگر دريابد و حروف را در
.كلمات و كلمات را در جملات كامل ادا كند

و) آهنگ و لحن صدا
.
تناسب لحن صدا با محتواي خبر و فراز و نشيب صدا با روند مفاهيم بايد منطبق باشد
صدا نبايد شعاري،مصنوعي و تقليدي باشد و با هيبت مصنوعي و حالت باد در غبغب بكار
.گرفته شود

د 10- متن نما يا اتوكيو
وسيله اي فني كه اساساً براي تحقق و تسهيل حالت محاوره اي گويندگي خبر است. هنگامي
كه شكا طرح خبر براي مخاطب تغيير كرد و صورت محاوره اي و نزديك مطلوب تلقي شد.ابزاري
به كمك اين فكر آمد.متن نما يا اتوكيو ارتباط چشمي و محاوره اي گوينده خبر با مخاطب را تحكيم
.كرد.گوينده با نگاه كردن به اتوكيو تلاش مي كند توجه مخاطب را به خود جلب كند
هر چه نگاه گوينده به مخاطب بيشتر،ملموس تر و نزديك تر باشد،در جذب او
،موفق تر است. گويندگاني كه بدون اتوكيو مي خوانند و اغلب با متن جلوي خود مشغول هستند
.در محاوره اي كردن خبر به طور كامل موفق نيستند
.جدا از مطالبي كه ياد شد، گوينده بايد از ويژگيهاي مثبت شخصيتي برخوردار باشد
اگر گوينده همه موارد امتيازهاي ياد شده را كسب كند ولي شخصيت و شأن اجتماعي
مطلوب نداشته باشد مانع بزرگي براي ايجاد اعتماد مردم به رسانه خواهد بود اعتماد مردم به
رسانه،اعتبار رسانه را در پي دارد.و اعتبار رسانه سرمايه آن است.گوينده خبر مهمترين شخصيت
.بخش خبري است.او بايد از عالي ترين ويژگيهاي شخصيتي برخوردار باشد
رسانه،شهرت مي آورد و شهرت براي فردي كه استحكام شخصيت ندارد،جز تكبر و
.عيوب نزديك به آن چيزي در پي ندارد
نكته ديگر،صداي گوينده است.صداي هر انساني بخشي از شخصيت اوست.استفاده
كامل از همه ظرفيت صدا،كاري تجربي نيست.بايد دوره و آموزش ديد.برخي از صداهاي
گويندگان خبر،خراب است.صداي خبري نيست.مناسب خواندن خبر نمي باشد.برخي ديگر
.جاي صداي خود را نمي شناسند.نمي دانند از صداي خود براي چگونه متني استفاده كنند
محتواي متفاوت متن هاي خبري صداهاي مختلف نياز دارد.با يك نوع صدا نمي توان همه نوع
متني را خواند.گاهي مفاهيم متن هاي بسيار ارزنده خبري بر اثر استفاده از صداي خراب لطمه
مي خورند و بي تأثير مي شوند.گوينده بايد به طبيعت صداي خود و ظرفيت آن و جاي استفاده
.از آن آشنا شود و با تقليد كردن و مصنوعي سخن گفتن به صداي خود لطمه نزند
  

+ نوشته شده توسط ژاله عینی در پنجشنبه ۲۹ دی۱۳۸۴ و ساعت 18:30 |