سواد ارتباطی

 

 مقدمه
در طي دهه هاي  اخير ، پژوهشگران موفق به کشف و معرفي بيش از 34 نوع سواد مفيد ومدرن شده اند که سواد علمي با معناي مصطلح در نظام آموزشي ما ، تنها يکي از آنها محسوب مي شود. از جمله سوادهاي مفيد و مدرن  مي توان  به  سواد فرهنگي ، سواد   اجتماعي ،  سواد سياسي ،اقتصادي ،سواد رسانه اي ، سواد اطلاعاتي ، سواد کامپيوتري ،سواد اينترنتي ، سواد محيط کار و سواد خانوادگي و...بويژه فن آوري اشاره کرد که هر يک تعريف ، استاندارد ها و راهکارهاي توسعه خويش را دارند.
   با توجه به تعريف سواد از نظر مفهومي مي توان گفت که سواد يعني:
                                     "  توانايي خواندن و نوشتن"
  براي رسيدن به مفاهيم قابل درک در رابطه با سواد اطلاعاتي، برداشت ها و نظرات  ديگران را   در يک نگاه اجمالي مرور خواهيم کرد تا بتوانيم هرچه بهتر از اين دانش روز  بهره مند شويم يعني آموزش ديدن و به د يگران آموزش دادن را ياد بگيريم و از نهايت قدرت انتقال خود استفاده نماييم .

 نگاهي به مفهوم سواداطلاعاتي  وباسواد اطلاعاتي
 در فرهنگ کتابداري سواد اطلاعاتي  اينگونه تعريف شده است:
  آگاهي از قابليتهاي محاسباتي و توانايي تشخيص و بيان روشن مسائلي که به کمک فن آوري رايانه اي قابل حل هستند . اين آگاهي شامل برنامه ريزي براي رايانه نمي شود.
و سواد اطلاع رساني نيز به نظامي گفته مي شود که براي سازماندهي ، ذخيره سازي ، باز يابي و اشاعه اطلاعات طراحي شده است.
 
 سواد اطلاعاتي ازديد گاه وبر و جانسون:
  سواد اطلاعاتي به معنايي توانايي در اتخاذ رفتار اطلاع يابي مناسب به منظور شناسايي اطلاعات مورد نياز براي تامين نيازهاي اطلاعاتي است ، به طوري که دسترسي به اطلاعات مورد نظر به استفاده صحيح ، اخلاقي و مؤثر از اطلاعات در جامعه منجر شود. اطلاعات مورد نياز ممکن است از طريق هر کانال يا رسانه اي که ميسر باشد بدست آيد.
 
   مفهوم سواد اطلاعاتي و با سواد اطلاعاتي:
سواد اطلاعاتي قابليتي است که فرد را در دسترس مفيد ومؤثر به اطلاعات، ارزيابي انتقادي آن و استفاده دقيق و خلاق از اطلاعات بدست آمده به منظور رفع نياز هاي اطلاعاتي خويش توانمند مي سازد.
و بياني ديگر ، توانايي باز يابي و تفکر در باره اطلاعات وقدرت استفاده از اطلاعات به عنوان يکي از ضروريات کار، زندگي و برقراري ارتباط بين انسانها.
توانايي مکان يابي اطلاعات موردنياز وتعيين بيشترين ربط و اعتبار براي حل مشکلات
بنابراين مي توان اين دو مفهوم را چنين تعريف کرد:
 سواد اطلاعاتي قدرت دسترسي مؤثر  به اطلاعات با ارزش ، آگاهي چگونگي سازماندهي دانش واطلاعات ، روش هاي مختلف جستجو ، توان تشخيص مشکل و شناخت مؤثر ترين اطلاعات براي رفع آن .
و با سواد اطلاعاتي کسي که آموخته باشد چگونه بياموزد.
 
نقش سواد اطلاعاتي در افزايش دموکراسي و توسعه
   1- سواد اطلاعاتي، افزايش آگاهي عمومي وتوسعه
    2- سواد اطلاعاتي ، رسانه ها ، احزاب سياسي و توسعه
     3- سواد اطلاعاتي، حمايت از رشد و پيشرفت انسان و توسعه
     4- سواد اطلاعاتي ، بهره مندي از قدرت اطلاعات و توسعه
    5-  سواد اطلاعاتي ، استقلال و توسعه
 

هفت اصل مهم در سواد اطلاعاتي عبارتند از:
    1- توانايي تشخيص نياز اطلاعاتي
   2- شناسايي  روشهاي دسترسي به اطلاعات
   3- تدوين استراتژيهاي لازم براي جستجو
   4- مهارتهاي جستجو ودسترسي
     5 - توانايي مقايسه وارزيابي  منابع
     6- سازماندهي ، کاربرد و برقراري ارتباط
     7- نمايش اطلاعات و مشارکت در ايجاد دانش جديد
 
نتيجه گيري
سواد اطلاعاتي عبارت است از مهارتهاي جستجو ، بازيابي ، تحليل اطلاعات ، تشخيص اطلاعات معتبر ، توان تشخيص مساله و استفاده از اطلاعات و استفاده از اين اطلاعات در حل مشکلات  شخصي و اجتماعي و تصميم گيريهاي درست برخوردار باشد .
- نقش سواداطلاعاتي علاوه بر رضايت فردي در توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي.
- توجه کشورهاي آزاد انديش به ارتقاء سواد اطلاعاتي شهروندان به عنوان ابزار اساسي توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي
 - تأکيد عمده ترين برنامه هاي اين کشور ها بر تغيير نظام آموزش مدارس و دانشگاهها ، تحول در عمليات کتابخانه اي .
 - نقش کتابخانه هاي عمومي در ارتقاي سواد اطلاعاتي در برنامه هاي اين جوامع.

فرستنده : مجید یوسفی

+ نوشته شده توسط مجید یوسفی در جمعه ۹ دی۱۳۸۴ و ساعت 19:33 |